آموزش CCIE Voice فقط از یک قسمت تشکیل می شود که از 2010 /10/May قسمت Core Knowledge Questions  از این آزمون حذف گردیده ولی آزمون CCIE Voice همچنان 8 ساعته می باشد . در این آزمون CCIE Voice یک سناریو به شما ارائه می شود که از 100 امتیاز حداقل 80 امتیاز را باید کسب نمایید.

نتیجه آزمون

 نتیجه آزمون CCIE Voice حداکثر تا 48 ساعت به شما اطلاع داده می شود .جهت مشاهده نتیجه login کردن به سایت سیسکو ضروری می باشد .بدلیل  تجهیزات خاص مورد استفاده در این آزمون ، امکان ارائه درخواست جهت شوندتصحیح مجدد میسر نمی باشد.

 

آموزش CCIE LAB Voice در عصر شبکه بصورت یک کلاس LAB برگزاری می گردد. در این دوره 10 سناریوی  CCIE LAB  در کلاس آموزش داده می شود .