تعریف دوره :   
فیلد دیتا سنتر یکی از جدید ترین و به روز ترین دوره های تخصصی در هرم آموزشی سیسکو می باشد که شامل تکنولوژی ها و پروتکل های مرتبط با صنعت مرکز داده است . همانند فیلد های دیگر آموزشی این فیلد هم به سه بخش اصلی CCNA , CCNP , CCIE  تقسیم شده است . CCNA Data Center  اولین بخش از هرم  دیتا سنتر است . این دوره به دو بخش تقسیم شده است :

 DCICN “Introducing Cisco Data Center Networking”   640-911
640-916  DCICT “Introducing Cisco Data Center Technologies”  

 

  1. بخش اول با عنوان DCICN به موارد TCP/IP , Ethernet , Vlanning , Basic Router Configuration  مرتبط می باشد . این بخش دارای اشتراکات زیادی با CCNA R&S  است .
  2. در بخش دوم با عنوان DCICT به مباحث جدی تر پرداخته میشود . از آن جمله میتوان به Cisco Data Center Fundamentals Concepts ، Data Center Unified Fabric ، Storage Networking ، DC Virtualization ، Unified Computing ، Data Center Network Services اشاره کرد .

مزایای دوره:

بعد از اتمام این دوره دانشجویان دارای مهارت های ابتدایی مربوط به تجهیزات مرکز داده اعم از راه اندازی و فهم و درک سناریو های مرتبط می باشند .

از آنجایی که فیلد دیتا سنتر فیلد بسیار جدیدی می باشد میتواند فرصت مناسبی برای پیشروی علمی در این عرصه باشد .

مشاغل دوره:

تکنسین دیتا سنتر های خصوصی و دولتی – بانک ها ، اپراتور ها و ساز مان ها