تعریف دوره

CCNA security دانش و مهارتهای لازم برای امنیت شبکه های سیسکو می باشد. با این مدرک متخصص شبکه تمام مهارت های لازمه برای ایجاد یک زیر ساخت امن، شناخت تهدیدات و نقاط ضعف شبکه، کاهش تهدیدات را فرا می گیرد.
 کتاب آموزشی دوره CCNA security تاکیدی بر فن آوری های هسته امنیتی، نصب و راه اندازی، عیب یابی و نظارت بر دستگاه های شبکه برای حفظ صداقت، محرمانه بودن و در دسترس بودن داده ها و دستگاه ها، و مهارت در فن آوری است که سیسکو در ساختار امنیتی آن  استفاده می کند، است.
در این دوره تکنولوژی و مفاهیم امنیت و نحوه امن سازی شبکه برای جلوگیری از نفوذ با استفاده از انواع سوئیچ و روترهای سیسکو به دانشجویان آموزش داده خواهد شد. در پایان این کتاب شما قادر به شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه از نظر امنیتی، رفع آن و جلوگیری از نفوذ خواهید بود

لیست سرفصل های آموزشی بر اساس کتاب CCNA Security 210-260

Part I Fundamentals of Network Security
Chapter 1  Networking Security Concepts 3    
Chapter 2  Common Security Threats 25

Part II Secure Access
Chapter 3  Implementing AAA in Cisco IOS 35
Chapter 4  Bring Your Own Device (BYOD) 71

Part III Virtual Private Networks (VPN)
Chapter 5  Fundamentals of VPN Technology and Cryptography 83
Chapter 6  Fundamentals of IP Security 119
Chapter 7  Implementing IPsec Site-to-Site VPNs 149
Chapter 8  Implementing SSL VPNs Using Cisco ASA 203

Part IV Secure Routing and Switching
Chapter 9  Securing Layer 2 Technologies 233
Chapter 10  Network Foundation Protection 261
Chapter 11  Securing the Management Plane on Cisco IOS Devices 275
Chapter 12  Securing the Data Plane in IPv6 321
Chapter 13  Securing Routing Protocols and the Control Plane 341

Part V Cisco Firewall Technologies and Intrusion Prevention System Technologies
Chapter 14  Understanding Firewall Fundamentals 355
Chapter 15  Implementing Cisco IOS Zone-Based Firewalls 377
Chapter 16  Configuring Basic Firewall Policies on Cisco ASA 413
Chapter 17  Cisco IDS/IPS Fundamentals 457

Part VI Content and Endpoint Security
Chapter 18  Mitigation Technologies for E-mail-Based and Web-Based Threats 477
Chapter 19  Mitigation Technologies for Endpoint Threats 49