آموزش میکروتیک، اپراتور و کارشناس میکروتیک ( MTCNA )

خلاصه دوره MTCNA
شرکت کنندگان در  دوره آموزشی MTCNAعموما کارشناسان و علاقمندان به شبکه های مبتنی بر میکروتیک میباشد و همچنین کارشناسان پشتیبانی و فعال در امر انجام پروژه های شبکه بر پایه میکروتیک میباشند .
 
مزایاء گذراندن دوره MTCNA
آشنایی اولیه و کلی با سرویس های مختلف ، عملکرد آنها ، چگونگی استفاده از سیستم عامل RouterOS و نحوه پیاده سازی سرویس های موجود در سرفصل آموزشی این دوره را می آموزد .
 
اهداف دوره MTCNA
آشنایی افراد با چگونگی طراحی ، پیاده سازی ، عیب یابی و رفع عیب در سرویس ها و عملکرد آنها در شبکه های مبتنی بر میکروتیک میباشد .
 
پیشنیاز دوره MTCNA
این دوره نیازمند گذراندن پشنیاز نمیباشد ولی اطلاعات کافی در مورد TCP/IP میتواند مفید واقع شود .
 سر فصل های دوره

 1. آشنایی با سیستم عامل میکروتیک
 • MikroTik RouterOS وMikroTik RouterBOARD

 • انجام آزمایش اولین دسترسی به  MikroTik Router BOARD از طریق :

 • Winbox و MAC-Winbox 
 • Null Modem cable

 • SSH و Telnet

 • انجام آزمایش اولین اتصال به اینترنت به وسیله MikroTik Router

 1. اضافه نمودن IP address و default gateway
 2. راه اندازی DHCP-client
 3. راه اندازی NAT masquerade
 • توضیحات پایه ای در مورد TCP/IP Basics

 1. لایه های OSI layers و encapsulation
 2. ارتباط بین دو دیوایس شبکه - Communication between two network devices
 3. توضیحاتی در مورد IP addresses
 4. توضیحاتی در مورد زیر شبکه ها  - Networks Masks and Subnets
 • توضیحات و انجام آزمایش در مورد  Upgrade RouterOS

 • توضیحات و انجام آزمایش های مربوط به  مدیریت ورود کاربران به RouterOS

 1. به دست آوردن پکیچ های مورد نیاز - get packages
 2. راه های آپدیت کردن - upgrade ways
 3. انواع پکیچ ها - type of packages
 • مدیریت  سرویس های RouterOS

 • توضیحات و انجام آزمایش  Backup and export/import configuration

 1. ذخیره و بازیابی بک آپ ها - save and reload backup
 2. ویراش فایل های خروجی - edit export file
 • توضیحاتی در مورد  RouterOS licenseتنظیمات NTP client configuration

 1. بررسی level های  مختلف در RouterOS
 2. نحوه آپگرید کردن لایسنس ها - update license
 • توضیحات در مورد عملکرد Netinstall  و انجام آزمایش های مربوط

 1. reinstall RouterOS
 2. reset RouterOS
 • مباحث مرتبط به RouterOS

.2     فایروال در MikroTik RouterOS

 • توضیحاتی  در مورد اصول فایروال - Firewall principles

 1. ساختار فایروال - structure
 2. توضیحاتی در مورد زنجیرها و اقدامات آنها در فایروال و انجام آزمایش - chains and actions
 • فایروال فیلتر در عمل -  Firewall Filter in action

 1. اعمال فیلتره در  firewall Filter
 2. اعمال زنجیرها در  filter chains
 3. انجام آزمایش  محافظت از روتر در زنجیره  ورودی  - protecting your router (input)
 4. انجام آزمایش محافظت از مشتریان شما در زنجیره  فروارد  -   protection your customers (forward)
 • مباحث مرتبط به   RouterOS connection trackingتوضیحات پایه ای و انجام آزمایش های مربوط به  Basic Address-List

 1. تاثیر  RouterOS connection tracking  بر روی   RouterBOARD
 2. توضیحات مرتبط و انجام آزمایش  در مورد  connection state
 • مباحث مربوط به Source NAT

 1. توضیحاتی در مورد عملکرد و انجام آزمایش  Source NAT
 • مباحث مربوط به Destination NATمباحث مربوط به محدودیت های NAT  

 1. عملکرد  Destination NAT
 2. آزمایش راه اندازی سرویس DNS cache

 .3    مبحث مرتبط به MikroTik RouterOS QoS

 • آزمایش  Simple Queueانجام آزمایش های مرتبط به اولویت بندی ترافیک ها  -  Traffic Prioritization

 1. target-address
 2. max-limit and limit-at
 3. dst-address
 4. bursts
 • انجام آزمایش مرتبط به Simple Mangle و Tree Queue

 1. mark-connection and mark-packet
 2. queue tree
 • آزمایش نصب PCQ 

 1. pcq-rate configuration
 2. pcq-limit configuration
 • آزمایش های Bandwidth Test

 1. client
 2. server
 • مباحت مرتبط به Monitoring

 1. interface traffic monitor
 2. ابزار مفید Torch
 3. انجام آزمایش مرتبط به گراف گرفتن از انترفیس ها -  graphs
 4. راه اندازی  SNMP

.4     مباحث مرتبط   Mikrotik RouterOS Network Management

 • ARP و آزمایش های مرتبط

 1. ARP modes
 2. RouterOS ARP table
 • آزمایش DHCP server and client

 1. DHCP client
 2. server setup
 3. leases management
 4. DHCP-server network configuration
 • آزمایش و توضیحات مربوط به HotSpot

 1. setup
 2. users
 3. walled-garden
 4. ip-binding
 5. user profiles
 6. server profiles
 • مباحث مربوط به Proxy

 1. setup
 2. transparent proxy
 3. HTTP firewall
 4. HTTP logging
 • مباحث مرتبط به Store ها در مکروتیک

 1. format additional disks
 2. move services to store
 • دیکر ابزارهای مرتبط به  RouterOS

 1. E-mail
 2. Netwatch و آزمایش مرتبط به آن
 3. Ping, Traceroute
 4. Profile (CPU load)

.5     مباحث مرتبط به MikroTik RouterOS Wireless

 • مفاهیم اولیه مرتبط به  802.11a/b/g/n

 1. Bands
 2. Frequencies
 3. Channels
 4. Country regulation
 • آزمایش و مباحث مربوط به راه اندازی یک لیک ساده وایرلس

 1. Access Point configuration
 2. Station configuration
 • آزمایش فیلتر کردن مک آدرس ها

 1. default-authentication
 2. access-list
 3. connect-list
 4. default-forwarding
 • آرمایش و مباحث مرتبط امنیت وایرلس و رمزگذاری

 1. WPA-PSK
 2. WPA2-PSK
 • آزمایش تنظیمات خاص  802.11n

 1. data-rates
 2. HT chains
 3. HT guard interval
 • آزمایش های مختص پروتکل های  وایرلس میکروتیک

 1. MikroTik wireless protocols
 • Nstreme usage and configuration

 • Nstreme Dual configuration

 • NV2 (TDMA) configuration

 • مباحث مربوط به Monitoring Tools

 1. Wireless scan
 2. Snooper
 3. Registration table

.6    مباحث مرتبط به MikroTik RouterOS Bridging

 • آزمایش و مفاهیم Bridging

 1. bridge overview
 2. create bridge
 3. add ports to bridge
 • آزمایش و مافهیم مرتبط به Bridge wireless networks

 1. WDS modes
 2. station-pseudobridge
 • آزمایش  و مفاهیم Bridge Wieless and remote networks

 1. EoIP tunnel
 2. VPLS tunnel

-7      مباحث مرتبط به  MikroTik RouterOS Routing

 • بررسی  مسیریابی -  Routing overview

 1. مفاهیم مسیریابی -  routing concepts
 2. جداول مسیریابی - route table
 3. مسیرهای مخفف - routes abbreviation
 4. ایجاد مسیرها -  create routes
 • مسیرهای استاتیک  -  Static routing

 1. آزمایش  set default gateway
 2. manage dynamic routes
 3. آزمایش بکار گیری  مسیرهای استاتیک در شبکه های ساده  - implement static routing on simple network
 • آزمایش آشنایی با مسیریابی  OSPF

 1. فعال سازی  - enable OSPF
 2. بکار گیری تک محیطی - implement single-area OSPF

.8    مباحث  مرتبط به ایجاد تانل ها در میکروتیک  -  MikroTik RouterOS Tunnels

 • امنیت در شبکه داخلی - Secure local network

 1. آدرس دهی  نظیر به نظیر -  point-to-point addresses
 2. انجام آزمایش ایجاد  PPPoE client on RouterOS/Windows
 3. PPPoE service-name
 4. انجام آزمایش  ایجاد create PPPoE server
 • مباحث مرتبط به تنظیمات   PPP

 1. انجام آزمایش ایجاد ppp secret
 2. نجام آزمایش ایجاد  ppp profile
 3. ppp status
 • مباحث مرتبط به IP pool

 1. create pool
 2. manage ranges
 3. assign to service
 • آزمایش های مرتبط به Secure remote networks communication

 1. create PPTP(L2TP) client
 2. create PPTP(L2TP) server
 3. setup routes between networks