آموزش میکروتیک، مهندسی وایرلس وشبکه های بیسیم (MTCWE)  

پیش نیاز دوره : MTCNA
 مدت زمان استاندارد دوره : ۳ روز
نتایج و اهداف دوره : آشنایی با Concept میکروتیک در دوره‌های وایرلس همچنین بحث‌های مربوط به Tune کردن لینک‌ها و در نتیجه ارتباط بین AP با AP و AP با St به صورت کامل در این دوره بازگو خواهد شد.
همچنین مباحث مربوط به Troubleshoot شبکه‌های وایرلس ، Protocolهای وایرلس نیز معاد نظر قرار داده شده است
دوره مناسب برای : مهندسین وایرلس ، کلیه افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با بحث وایرلس در ارتباط هستند

 

Wireless Installations

o Wireless routers
o RouterBoard Hardware
o Wireless cards
o Antenna types

Wireless Standard

o 802.11 a/b/g/n
o Bands and channel width o Frequencies

Wireless Tools o Wireless Tools + LAB
o Scan
o Frequency usage
o Spectral Scan/History
o Snooper
o Align
o Sniffer

Wireless Troubleshooting o Troubleshooting wireless clients + LAB
o Registration table analysis
o Ack-Timeout/Distance
o CCQ
o TX/RX Signal Strength
o Frames and HW-frames
o Data-rates

Wireless Advanced Settings

o Advanced Wireless Tab settings + LAB o HW-retries
o HW-protection
o Adaptive-noise-immunity o WMM
o Country regulation settings o TX-power + LAB
o Virtual-AP

802.11n

o 802.11n wireless protocol + LAB o Features
o Data Rates
o Channel bonding
o Frame Aggregation
o TX-power for N cards
o Chain settings
o Wireless link debugging

Wireless Security

o Wireless Security Measures + LAB
o Access Management
o Access-List/Connect-List
o RADIUS
o Authentication
o Encryption
o EAP
o Management Frame Protection

WDS and MESH

o Wireless WDS protocol + LAB o Dynamic/Static WDS
o RSTP Bridge
o Wireless MESH + LAB
o HWMP+ Mesh Wireless Bridging

o Wireless Transparent Bridge + LAB
 o WDS bridging
o AP/Station-WDS
o Pseudobridge
o MPLS/VPLS tunnel Nstreme Protocol

o MikroTik Wireless Nstreme Protocol + LAB
o Features
o Configuration options
o Nstreme Dual
o Troubleshooting
Nv2 Protocol

o MikroTik Wireless Nv2 Protocol + LAB
o Features
o Configuration options
o Troubleshooting