دوره آموزشی +Network بیانگر توانایی شخص در زمینه عملکرد اجزای شبکه ،نصب،راه اندازی،عیب یابی اولیه سخت افزارهای شبکه نصب و راه اندازی سرویسها و آشنایی با پروتکلهای شبکه میباشد.

سرفصلهای دوره آموزشی +Network به شرح زیر می باشد.

نحوه برگزاری دوره : بصورت حضوری و مجازی همزمان (بروی بستر اینترنت)

مدت دوره : 30 ساعت

مدرسین :

مهندس ناظر

مهندس رشوند

 Network Topologies & Types Of Networks
 The OSI Model
 Networking Equipment - I
 Networking Equipment - II
 Understanding Frame Types, Especially Ethernet
 Understanding Wireless
 TCP/IP Addressing and IPv6
 Protocols of the TCP/IP Protocol Suite
 NAT and ICS
 DHCP, Port Forwarding, and DMZ Hosts
 TCP/IP Troubleshooting Tools
 NetBIOS
 Network Troubleshooting - A Case Study
 Common Protocol Suites
 DNS
 WAN Technologies
 Network Management
 Remote Access
 Repair Tools
 Final Review Questions