در این دوره دانشجویان با روشهای مختلف تست نفوذپذیری اخلاقی و روشهای مقابله با آن آشنا میشوند.این دوره، یک دوره دفاعی جهت یافتن مشکلات امنیتی و رفع ایرادهای آن میباشد.متخصصین با ارزیابی امنیتی میتوانند به نقاط ضعف شبکه خود آشنا شده و نیز بوسیله روشهای مقابله که در دوره مطرح میشود، این نقاط ضعف را پوشش دهند.

مخاطبین دوره:متخصصین امنیت ، مدیران امنیت اطلاعات ، کارشناسان شبکه

(OSCP-PWK) (Offensive Security Certified Professional)
Introduction of Kali Linux Toolset and BT
Install BT
Basic Configuration
Update BT Tools
Port Scanning
Penetration Test on SW / Router
ARP Spoofing
Buffer Overflow Exploitation
Working with Exploits
Transferring Files
Social Engineer
MITM Attack
Password Attack
Web Application Attack Vector
Trojan Horses
Rootkits