تعریف دوره :
دوره vcp یکی از کاربردی ترین دوره هایی است که متخصصین را قادر می سازد تا محیط شبکه و سرورها را با استفاده از تکنولوژی Vmware  مجازی کرده و با مدیریت درست منابع امکانات بیشتری در زمینه شبکه ، سرویس ، پشتیبان گیری و نیز امنیت در اختیار داشته باشد

اهداف دوره:
در انتهای اين دوره دانشجويان قادر به انجام موارد زیر در ورژنهای 5.5 و 6 (هر دو) خواهند بود:
1-    مجازی سازی در سطح سرور با Esxi
2-    مدیریت Data Center به کمک VCenter
3-    راه اندازی خصوصیات پیشرفته مثل HA , FT , VMotion , DRS , Storage DRS
4-    آشنایی با مفاهیم Storage و ذخیره سازی NAS/SAN
5-    استفاده از tools  های کمکی VMWare جهت backup و سایر موارد
6-    راه اندازی و کار با Vcenter Server Appliance (Linux based Vcenter)
7-    راه اندازی و کار با Virtual Networking  , Vswitch

مشاغل دوره:

مدیران شبکه و کلیه متخصصینی که می خواهند وارد دنیای مجازی شوند.

سرفصل دوره:
 سرفصل مطرح شده در کلاس نسبت به سر فصل استاندارد، کاملتر و اجرایی تر میباشد.
•    ماژول 1 : آشنایی با مفاهیم Server Virtualization ،Hypervisor ، Type 1 ،Type 2
•    ماژول 2 : مفاهیم ، راه اندازی ، تنظیمات Esxi host
•    ماژول 3 : مفاهیم ، راه اندازی ، تنظیمات VCenter Server (Windows based)
•    ماژول 4 : مفاهیم ، راه اندازی Vsphere Client ( Web based، Windows based)
•    ماژول 5 : مفاهیم و راه اندازی (VCSA) VCenter Server Appliance
•    ماژول 6 : مفاهیم Storage : NAS , ISCSI SAN , FC SAN و کار با نرم افزار Openfiler به عنوان SAN
•    ماژول 7 : ایجاد و مدیریت VM ، VAPP ، VMware Tools ،Snapshots
•    ماژول 8 : Migration  با VMotion  و Storage VMotion
•    ماژول 9 : مفاهیم و راه اندازی HA و تنظیمات آن (High Availability)
•    ماژول 10 : مفاهیم و راه اندازی  FT(Fault Tolerance)
•    ماژول 11  : مفاهیم و راه اندازی DRS و تنظیمات آن (Distributed Resource Scheduler)
•    ماژول 12 : مفاهیم و راه اندازی و تنظیمات Storage DRS
•    ماژول 13: مفاهیم و کار با Networking  (VSwitch , Standard VSwitch  Distributed)
•    ماژول 14 : مفهوم و طرز کار با Host Profiles
•    ماژول 15 : مفهوم و طرز کار با VM Storage Profiles
•    ماژول 16 : Esxi  با active directory ، permission ها ، role ها
•    ماژول 17 : مفهوم و کار با Net I/O Control
•    ماژول 18 : مفهوم و کار با Storage I/O Control
•    ماژول 19 : کار با Esxi Firewall و Esxi Lockdown mode
•    ماژول 20 :مفهوم ، راه اندازی و کار با نرم افزار VMware Data Recovery جهت backup
•    ماژول 21: مفهوم ، راه اندازی و کار با نرم افزار VSphere Data Protection
•    ماژول 22 : کاربرد و استفاده از نرم افزار Converter Standalone
•    ماژول 23 : کاربرد و استفاده از نرم افزار VCenter Operations Manager
•    ماژول 24 : کار با دستورات خط فرمانی در محیط TSM و SSH جهت مدیریت Esxi
•    ماژول 25 : کار با Clone, Templates , Ovf templates
•    ماژول 26 : کار با Update manager
•    ماژول 27 : کار با Veeam Backup