1- آیا آموزشگاه عصرشبکه می تواند در محل شرکت یا سازمان دوره ای را برگزار کند؟ 
آموزشگاه عصرشبکه توانایی برگزاری دوره را در محل شرکت و با امکانات شرکت و یا با تجهیز امکانات از طرف مجتمع را دارد .

2- در تمام دوره های آموزشی آموزشگاه عصرشبکه مدرک مربوطه را صادر می کند؟
آموزشگاه عصرشبکه بعداز اتمام دوره های مربوطه مدارک مورد تائید سازمانها و ارگانهای مربوطه را حتی به صورت دو امضا نیز صادر می کند .

3-در چه صورت آموزشگاه عصرشبکه محل را جهت آموزش تجهیز می کند؟
 در صورتیکه تعداد فراکیران آن شرکت به حدی باشند که ظرفیت سایت تجهیز شده به مدت حداقل دو ماه تکمیل  باشد .

4- آیا آموزشگاه عصرشبکه فقط در زمینه تامین استاد می تواند خدمات رسانی کند؟
 آموزشگاه عصرشبکه آماده ارائه تمامی خدمات آموزشی از جمله تامین فقط اساتید دوره ها را دارد .