1- آیا می تواند در محل شرکت یا سازمان دوره ای را برگزار کند؟ 
توانایی برگزاری دوره را در محل شرکت و با امکانات شرکت و یا با تجهیز امکانات از طرف مجتمع را دارد .

2- در تمام دوره های آموزشی مدرک مربوطه را صادر می کند؟
بعداز اتمام دوره های مربوطه مدارک مورد تائید سازمانها و ارگانهای مربوطه را حتی به صورت دو امضا نیز صادر می کند .

3-در چه صورت  محل را جهت آموزش تجهیز می کند؟
 در صورتیکه تعداد فراکیران آن شرکت به حدی باشند که ظرفیت سایت تجهیز شده به مدت حداقل دو ماه تکمیل  باشد .

4- آیا  فقط در زمینه تامین استاد می تواند خدمات رسانی کند؟
 آماده ارائه تمامی خدمات آموزشی از جمله تامین فقط اساتید دوره ها را دارد .