استراتژی های کلی وجامع موسسه

  1. جذب اساتيد مجرب و سرشناس کشور
  2. برقراري ارتباط با سايت هاي آموزشي و معتبر بين المللي جهت استفاده از منابع علمي به روز و جديد
  3. افزايش و توسعه رشته هاي متنوع و مختلف آموزشي  مهندسی فناوری اطلاعات در10 سال آينده
  4. فراهم کردن امکانات و فناوري هاي آموزشي نوين و پيشرفته براي توسعه سطح آموزشي موسسه
  5. افزايش ظرفيت علمي – آموزشي موسسه براي رشته هاي مختلف