تيم پشتيباني و نگهداری
به نظر كارشناسان در پس تمامي مشكلات بهره برداري از يك شبكه هر چند كامل و كارآمد، پشتيباني آن شبكه است، كه به دو علت معمول عدم آشنائي با تجهيزات شبكه (Passive & Active) توسط پشتيبان بوده و يا بكارگيري نيروي فني مستقر در پروژه ها و امور ديگري از سازمان مي باشد.
براي رفع مشكل گروه اول ، واحد آموزش موسسه عصرشبکه مدت زمان بسياري است كه تشكيل شده است و به شما توصيه مي كنيم از نيروهاي آموزش ديده در اين زمينه بهره جوئيد.
براي گروه دوم، موسسه تيمي از كارشناسان فني را تشكيل داده تا شركتها بتوانند با استفاده از آن بدون نياز به حضور تمام وقت پرسنل در مجموعه كه هزينه هاي جانبي بسياري را دربر خواهد داشت به كمك شما شتافته و از سرويسهاي شما پشتيباني و نگهداري به عمل آورند.

زمينه هاي پشتيباني موسسه عبارتند از :
- بررسي تجهيزات و سرويسهاي موجود و ارائه راه كارهاي بهينه سازي؛
- پشتيباني از سيستمها و سرويسهاي عملياتي براساس Microsoft Service & Cisco Device ؛
- پشتيباني از كاربران داخلي در بهره گيري از سرويس هاي فعال شبكه
- ما مي توانيم با بازديد از شركت شما نيازهايتان را برآورده سازیم