خط مشی های موسسه

  1. افزايش سالانه ظرفيتهاي آموزشي موسسه در هر يک از رشته ها ی حوزه مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات
  2. جذب اساتيد مجرب و باتجربه از دانشگاه هاي معتبر ایران
  3. مشاوره دانشجويان براي آشنايي هرچه بيشتر آنها با  دروس ارائه شده جهت کسب موفقيت در ادامه تحصيل
  4. جذب، حفظ ونگهداري و ارتقاء سطح علمي مدرسین  و کارشناسان موسسه براي ارائه خدمات بهتر به دانشجويان