رسالت

عصرشبکه ماموریت خود را در اجرای خدمات آموزشی ،خدمات مبتنی بر ICT در حوزه فناوری اطلاعات با استادارد های بین المللی تعریف می نماید.