رديف

شرح خدمات

1

طراحي و راه اندازی شبکه برای ويندوز Vista در شبکه های work-group

2

طراحي و راه اندازی شبکه برای ويندوز Vista در شبکه های domain

3

طراحي و راه اندازی شبکه برای ويندوز XP در شبکه های work-group

4

طراحي و راه اندازی شبکه برای ويندوز XP در شبکه های domain

5

طراحي و راه اندازی شبکه برای ويندوز 2000 در شبکه های work-group

6

طراحي و  راه اندازی شبکه برای ويندوز 2000 در شبکه های domain

7

طراحي و راه اندازی شبکه برای ويندوز 98SE در شبکه های work-group

8

طراحي و راه اندازی شبکه برای ويندوز 98SE در شبکه های domain

9

طراحي و راه اندازی شبکه برای ويندوز سرور 2003 در شبکه های Work-Group

10

طراحي و راه اندازی شبکه برای ويندوز سرور 2003 در شبکه های Domain

11

نصب و راه اندازی DNS سرور

12

نصب و راه اندازی DHCP سرور

13

نصب و راه اندازی ICS سرور

14

نصب و راه اندازی NAT سرور+ Basic Firewall

15

نصب و راه اندازی RAS سرور(با خطوط تلفن)

16

نصب و راه اندازی VPN سرور

17

نصب و راه اندازی FTP سرور

18

نصب و راه اندازی WEB سرور

19

طراحي، نصب و راه اندازی ISA سرور

20

طراحي و راه اندازی Mail سرور E-mail)داخلی)

21

طراحي و راه اندازی File سرور

22

طراحي و راه اندازی Print سرور

23

نصب و راه اندازی سرويس فکس

24

نصبو راه اندازی Anti-virus سرور

25

نصب و راه اندازی Anti-virus client

26

نصب و راه اندازیDFS سرور

27

طراحي و راه اندازی سرويس Telnet

28

راه اندازی و تنظيم Domain Security Policy

29

راه اندازی Access Point

30

طراحيو راه اندازی Back-up سرور

31

طراحي شبكه، نصب و راه اندازي روترهاي Cisco

32

طراحي شبكه، نصب و راه اندازي سوئيچ هاي Cisco Layer 2 & 3

33

طراحي شبكه، نصب و راه اندازي Cisco Firewall

34

طراحي زيرساخت شبكه هاي کابلي و وايرلس و اجراي آن