روز اول :

 

ArcSight Security Solution

روز دوم ، سوم و چهارم و پنجم :
ArcSight ESM 6.x  Administrator And Analyst