نام و نام خانوادگی: مسعود بیات فر
مدارک تحصیلی: کارشناسی  شبکه های کامپیوتری
تحصیلات مهارتی :
    مدارک بين المللي:    MCSE 2003 (Microsoft ID # 3295521)
    مدیریت شبکه های کامپیوتری مبتنی بر سیستم عامل های مایکروسافت
   MCITP 2008 – MCSA 2012  - و اخذ مدرک از عصر شبکه
    دوره های سیسکو  -  CCNA و اخذ مدرک از عصر شبکه  
    Vmware VCP.6 و اخذ مدرک از عصر شبکه
    و آشنایی کم با  VOIP
سوابق و تجربیات کاری :            
    کارشناس تيم طراحي و ارتقاي شبكة كامپيوتري ، نظارت و انجام پروژه شبکه LAN  هواپیمایی هما
    کارشناس تيم طراحي ، نظارت و انجام پروژه شبکه LAN  در شرکت قطعات عظام
    کارشناس تيم طراحي ، نظارت و انجام پروژه شبکه LAN  در شرکت  دورکو
    کارشناس تيم طراحي ، نظارت و انجام پروژه شبکه WAN در شرکت Wira
    کارشناس تيم طراحي ، نظارت و انجام پروژه شبکه های  LAN  بیش از 100 شرکت خصوصی
سوابق و تجربیات آموزشی :            
    آموزش تخصصی  MCSE-2000 و MCSA-2000   و MCSE-2003  و   MCSA-2003  و MCITP-2008 و
MCSA-2012 درآموزشگاه عصرشبکه از سال 1387 تا کنون (بالغ بر حداقل 22،000 ساعت آموزشی)
    برگزاری دوره های تخصصی MCITP-2008 - فشرده و  Boot Camp برای راهبران شبکه خیلی از ادارات و سازمان ها از سال 1387  تا کنون

    آموزش تخصصی MCITP-2008 به راهبران وزارت نفت ( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ) – از سال 1393 تا کنون  
    آموزش تخصصی MCITP-2008 به راهبران بانک های  کشاورزی ایران - از سال 1393 تا کنون
    برگزاری دوره های تخصصی  MCITP-2008 از طریق   Web  -  از سال 1393 تا کنون
    آموزش تخصصی MCITP-2008 به راهبران شبکه وزارت امورخارجه  سال 1392
    آموزش تخصصی MCSE-2003  و MCITP-2008 در شرکت فن آوران باربد 1389-1387
    آموزش تخصصی  MCSE-2000 و  MCSE-2003 در مجتمع فني اهواز 1384-1382
    آموزش تخصصی MCSE-2003 در مجتمع آموزشی پانيذ رایانه 1386-1382
    آموزش تخصصی MCSE-2003 در آموزشگاه علم و رایانه 1387-1385
    آموزش تخصصی MCSE-2003 به راهبران شبکه  بخشی از دانشگاه های آزاد اسلامی 1387-1386
    آموزش تخصصی MCSE-2003  به راهبران شبکه در شرکت الکترونیک کارت دماوند 1387-1385
    آموزش تخصصی MCSE-2003 به راهبران شبکه در شرکت سامانه مروارید 1387-1385