نام: حسین

نام خانوادگی : رحیمیان

تحصيلات دانشگاهی:

لیسانس مهندسی شیمی

تحصيلات بين المللي:

MCSE 2000

No: 2941094

CCNA R&S - CCNP R&S

سوابق اجرایی :

مسئول شبکه شرکت طلوع شرق برتر به مدت 5 سال1381--1386

مسئول شبکه شرکت کوشا به مدت 2 سال1379--1381

مسئول شبکه شرکت کیان به مدت 2 سال1379-1381

مشاور فنی شرکت گسترش ارتباطات یاسا به مدت 3 سال 1385--1388

مشاور فنی انفورماتیک پندبه مدت 2 سال 1385--1387

مدرس آموزشگاه هوش آوران به مدت 2 سال 1377-1379

مدرس آموزشگاه عالی انفورماتیک ابوریحان به مدت2سال1380--1382

مدرس ایز ایران به مدت 4 سال از سال 1385

مشاور فنی کارخانه لوله سازی صفا 1389

 

نام