پیش بینی مسابقات Russia World Cup 2018 و کسب جوایز را از دست ندهید.

 

مسابقات جام جهانی را به رایگان میتوانید پیش بینی نمایید و از جوایز اسپانسر «عصرشبکه» بهره مند گردید

 

هم اکنون پیش بینی کنید

 

 جوایز پیش بینی مسابقات جام جهانی

 به نفر اولی که  بیشتری امتیاز را کسب می کند 20/000/000ريال کمک هزینه تحصیلی

 نفر دوم 15/000/000ريال کمک هزینه تحصیلی

 نفرات سوم الی پنجم  10/000/000ريال

 نفرات ششم الی دهم 5/000/000ريال

هر روز به پنج نفر DVD CCNA R&S مهندس شاهی ارائه می شود

 

هم اکنون پیش بینی کنید