مسئولیت اجتماعی - آموزشگاه مهندسی عصر شبکه Back to Top

شماره تماس : 88735845         کانال تلگرام

مسئولیت اجتماعی

تب برنامه دوره ها

.
نام دوره پیشنیاز نام استاد مدت دوره (ساعت)  ساعت و روز برگزاری تاریخ شروع شهریه (ریال) شهریه دوره  با احتساب تخفیف (ریال) ثبت نام

MCSA 2012

اطلاعات بیشتر

ارائه فیلم رایگان
Network+
... 120 9 الی 19 3 الی 15 فروردین 15/000/000 12/000/000 ثبت نام
همراه با پکیج پذیرایی ناهار و 2 میان وعده                

CCNA R&S New v.3

اطلاعات بیشتر
همراه با پکیج پذیرایی ناهار و 2 میان وعده

ارائه فیلم رایگان
Network+
... 90 9 الی 17 3 الی 12 فروردین 12/000/000 9/990/000 ثبت نام
CCNP R&S&T
اطلاعات بیشتر
CCNA R&S ... 120 9 الی 19 3 الی 15 فروردین 28/000/000 20/000/000 ثبت نام

MikroTik (MTCUME-MTCTCE)
به همراه امتحان بین المللی

همراه با پکیج پذیرایی ناهار و 2 میان وعده

Network+ ... 50 9 الی 19 3 الی 7 فروردین 13/500/000 11/000/000 ثبت نام

MikroTik (MTCNA-MTCRE)
به همراه امتحان بین المللی

همراه با پکیج پذیرایی ناهار و 2 میان وعده

Network+ ... 50 9 الی 19 8 الی 12 فروردین 13/500/000 11/000/000 ثبت نام
آموزش Voip زایکو  ZCSP & ZCIA
به همراه امتحان بین المللی
CCNA R&S ... 40 9 الی 17 ... 9/000/000 ... ثبت نام